Międzynarodowe Korytarze Transportu Towarowego (RFC) – perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy z OSŻD na przykładzie Korytarza Morze Północne - Bałtyk

W imieniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju serdecznie zapraszamy na konferencję „Międzynarodowe Korytarze Transportu Towarowego (RFC) – perspektywy rozwoju oraz możliwość współpracy z OSŻD na przykładzie Korytarza Morze Północne – Bałtyk” (konferencja prowadzona w języku angielskim)

Kolejowe korytarze towarowe (Rail Freight Corridors – RFC) są tworzone dla usprawnienia wymiany gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi UE na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (zmienionego rozporządzeniem 1316/2013). Celem powyższego jest podniesienie atrakcyjności międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych m.in. poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej i wzrost zdolności przepustowej. Wdrożenie europejskich kolejowych korytarzy towarowych, których zarządzanie zostanie powierzone utworzonym w tym celu strukturom ponadnarodowym, przyczyni się m.in. do wzrostu roli zarządców, właścicieli terminali towarowych i przewoźników kolejowych, zwiększenia uprawnień dla wnioskodawców oraz poprawy jakości i efektywności kolejowych usług transportowych.

Na mocy Rozporządzenia zostanie utworzonych 9 „pierwszych” korytarzy towarowych, spośród których dwa przechodzą przez terytorium Polski (korytarz 5. i 8.). Korytarz nr 8 biegnie od Morza Północnego do Bałtyku i na terytorium Polski pokrywa się z korytarzem nr 1 Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD), mającym swój początek na granicy polsko-niemieckiej i kończącym się na pacyficznych portach Władywostoku i Nachodki w Rosji – najdłuższym i jednym z najważniejszych korytarzy euroazjatyckich.

OSŻD skupia 28 państw położonych w regionie euroazjatyckim. Największymi jej członkami są: Rosja, Chiny, Ukraina, Polska i Kazachstan. OSŻD pracuje nad podstawami prawnymi mającymi na celu ułatwienie wykonywania przewozów towarowych w regionie. Dużo uwagi poświęca wdrożeniu połączeń euroazjatyckich, głównie pomiędzy Chinami a Europą, poprzez tzw. korytarze towarowe.

Współpraca pomiędzy tymi dwoma organizacjami stanowi wielką szansę dla rozwoju handlu i stosunków gospodarczych, które powinny zostać wykorzystane przez rosnący transport kolejowy obu kontynentów.

Międzynarodowa Międzyresortowa Narada na temat ułatwień w przekraczaniu granic transportem kolejowym jest ósmym z kolei spotkaniem przedstawicieli służb i instytucji państwowych i kolejowych biorących udział w procesie międzynarodowych przewozów kolejowych na obszarze działania OSŻD. Narada ma na celu zapoznanie się z doświadczeniami organizacji przekraczania granic w transporcie kolejowym, identyfikację problemów z tym związanych oraz podjęcie prób ich rozwiązania, z pożytkiem dla konkurencyjności transportu kolejowego.

Organizacja Współpracy Kolei – OSŻD (akronim od rosyjskiej nazwy: Организация Сотрудничества Железных Дорог) jest organizacją grupującą kraje i koleje z obszaru eurazjatyckiego pomiędzy Odrą a Pacyfikiem. Posiada 28 członków. OSŻD jest depozytariuszem umów międzynarodowych o przewozie towarów w ruchu międzynarodowym – SMGS, i o przewozie pasażerów w ruchu międzynarodowym –SMPS. Organizacja zajmuje się doskonaleniem bazy prawnej dla międzynarodowych przewozów kolejowych dla swojego obszaru, jak również bierze czynny udział w pracach na forum ONZ nad ujednoliconym międzynarodowym prawem kolejowym dla obszaru Europy i Azji.

Moderator:
Maciej Gładyga, Przewodniczący Rady Wykonawczej Kolejowego Korytarza Towarowego Morze Północne – Bałtyk (RFC8), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):
Jakub Kapturzak, Dyrektor Biura RFC8;
Zurab Kozmava, OSŻD;
Michał Litwin, Sekretarz Biura Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych;
Andreas Pietsch, Rzecznik Grupy Doradczej Przewoźników Kolejowych RFC8, Captrain Deutschland;
Gerhard Troche, DG Move, Komisja Europejska.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania naszych panelistów oraz skorzystania z niezwykłej okazji do zadania pytań o ofertę RFC i OSŻD oraz plany na przyszłość przedstawicielom MIiR, Komisji Europejskiej oraz struktur korytarzowych.