Seminarium: Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego. II edycja

Patronat Honorowy nad seminarium objął Pan Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

25.09.2017, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już od dwunastu lat w przeddzień targów TRAKO odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestniczenia w drugiej edycji seminarium „Uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego”, które odbędzie się w dniu 25 września 2017r w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku. Patronat Honorowy nad seminarium objął Pan Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Po zmianach formalno-prawnych, które miały miejsce przed poprzednimi targami TRAKO i które przedstawialiśmy Państwu dwa lata temu przyszedł czas na podsumowanie zdobytych doświadczeń i omówienie kolejnych zmian. Zaznaczyć należy, że wprawdzie zmieniło się zarówno rozporządzenie o interoperacyjności kolei jak i dwie specyfikacje TSI zawierające wymagania dla taboru kolejowego, ale zmiany te uznać należy za istotne doprecyzowania a nie rewolucję w odniesieniu do taboru nowego zgodnego z europejskimi wymaganiami. Natomiast w odniesieniu do taboru nowego niezgodnego z europejskimi wymaganiami oraz taboru modernizowanego mamy do czynienia z bardzo istotnymi zmianami formalno-prawnymi. Pojawiła się całkiem nowa lista wymagań krajowych oraz wytyczne Urzędu Transportu Kolejowego. Przed użytkownikami taboru kolejowego i wykonawcami modernizacji stoją nowe, niełatwe wyzwania. Istnieje realne ryzyko poważnego ograniczenia skali modernizowania istniejącego taboru kolejowego, a nawet braku możliwości eksploatacji taboru po modernizacji. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w seminarium w ramach którego w sposób kompletny i uporządkowany chcemy omówić aktualne uwarunkowania dopuszczania do eksploatacji taboru kolejowego modernizowanego i nowego.

Program (13:00 -18:00)

13:00 Lunch

13:30 Rozpoczęcie seminarium

13:30 – 14:00 Nowy tabor kolejowy: wymagania europejskie, komplementarne wymagania polskie, certyfikacja taboru, zezwolenia na typ i wprowadzanie do eksploatacji pojazdów zgodnych z typem. Sławomir Walczak, Instytut Kolejnictwa

14:00 – 14:30 Modernizacja istniejącego taboru: wymagania techniczne, wymagania formalno-prawne zależne od skali ingerencji w charakterystykę techniczną modernizowanych pojazdów: litera prawa, wytyczne Urzędu Transportu Kolejowego, doświadczenia jednostek oceniających. Rafał Cichy, IPS Tabor

14:30 – 15:00 Ocena ryzyka i ocena bezpieczeństwa dla modernizowanego taboru na etapie planowania zmian w pojazdach, w dokumentacji przetargowej, w procesie certyfikacji taboru i uzyskiwania zezwoleń. Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa

15:15 – 15:40 Działania Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w zakresie porządkowania krajowych wymagań dla taboru: wymagania formalno-prawne wynikające z zapisów rozporządzenia 796 i dyrektyw 797 i 798 stanowiących filar techniczny 4 pakietu kolejowego. Florinel Melinte. Europejska Agencja Kolejowa

15:40 – 16:05 Komplementarność europejskich i polskich krajowych wymagań dla taboru, działania Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie porządkowania wymagań dla taboru w Unii Europejskiej w kontekście 4 pakietu kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego

16:05 – 16:35 Niezależne jednostki oceniające nowy, modernizowany i odnawiany tabor kolejowy zgodny i niezgodny z wymaganiami Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, w świetle 4 pakietu kolejowego – jednostki notyfikowane, podmioty uprawnione oraz jednostki oceniające ryzyko. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

16:35 – 17:00 Ocena pokładowego wyposażenia taboru trakcyjnego w urządzenia Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiołączności Ruchomej GSM-R; badania stacjonarne, stanowisko badawcze na torze doświadczalnym w Żmigrodzie, oraz jazdy próbne na liniach kolejowych wyposażonych w urządzenia transmisji tor-pojazd. Andrzej Toruń, Instytut Kolejnictwa

17:00- 17:10 przerwa

17:10-17:35 Wyzwania w zakresie dostosowywania zasad utrzymywania taboru kolejowego do warunków jego eksploatacji, Bombardier /do potwierdzenia

17:35- 17:55 Wpływ europejskich regulacji i europejskich programów badawczych na rozwój taboru kolejowego. Nicolas Furio, UNIFE

18:00 Zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest odpłatny. Koszt udziału jednej osoby wynosi 700 zł. Dla członków wspierających udzielany jest rabat w wysokości 20%. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 15 września 2017r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy seminarium dostaną identyfikatory upoważniające do wejścia na targi TRAKO, zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium oraz prezentacje w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy (pdf)
Program (pdf)

Z wyrazami szacunku,

SIRTS, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Wszelkie pytania prosimy kierować do SIRTS. Osoba odpowiedzialna za organizację seminarium:
Karolina Hendler-Michalak, Dyrektor Biura Zarządu SIRTS,
tel.kom.: 665 674 880, e-mail: k.hendler@sirts.pl *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.